function custom_excerpt_length( $length ) { return 20; } add_filter( 'excerpt_length', 'custom_excerpt_length', 999 );

Ny forskningsrapport om brobyggande mellan näringsliv och akademi

Som en del av projektet Framtidens Järnväg initieras både samarbetsprojekt och forskningsuppdrag för att belysa utvecklingsområden inom järnvägsbranschen. Projektet finansieras bland annat av Region Jönköping, Tillväxtverket, Nässjö kommun och ett antal av järnvägsbranschens företag. Ett område som uppmärksammades tidigt i projektet var hur samarbetet mellan akademin och järnvägsbranschens SME företag skulle kunna utvecklas ytterligare för att stärka både konkurrenskraften och innovationsarbetet hos företagen. Därför tilldelades IMCG ett forskningsuppdrag inom detta område. […]

Gemensamt kompetenskrav hos tekniker till underhåll av spårgående fordon

Tågtekniker

Bristen på underhållspersonal för spårgående fordon är gigantisk. Tusentals tekniker saknas för fordonsunderhåll de närmaste fem åren enligt studier som Nordic Infracenter genomfört inom ramarna för projektet Framtidens Järnväg. För att hitta lösningar och nya möjligheter samlade Nordic Infracenter och järnvägskonsulterna Solberga station AB den 4 november ett tjugotal deltagare från underhållsföretag i hela Sverige till ett seminarium i Nässjö. Behov av standardiserade kompetenskrav. Deltagarna vid seminariet var eniga om att utmaningen för branschen är att det saknas standardiserade krav på kompetens och en tydlig nomenklatur för underhållspersonal. […]

Video: Se resultatkonferensen för Framtidens Järnväg

2019 startade vi projektet Framtidens Järnväg med syftet att utveckla konkurrenskraften och tillväxten hos järnvägsrelaterade företag. För att nå målet har vi drivit otaliga samarbetsprojekt, forskningsuppdrag och events. Nu har det blivit dags att summera projektets resultat och lärdomar. […]